Ons programma 2018 - 2022

 

 “Handjeklap is niet het applaus waar wij op zitten te wachten!”

 

Welvaart of welzijn?

Het gaat goed met onze economie, horen we in het nieuws. Maar voelen we dat ook zo? Heeft u als burger ook het idee dat er steeds minder aan u wordt gevraagd: “wat vind u er van?” Heeft u ook het gevoel dat er echt iets MOET veranderen en dat politiek steeds verder af komt te staan van haar inwoners? Het gevoel dat er met handjeklap dealtjes worden gesloten in het belang van de grote ondernemers in plaats van dat u als burger mee profiteert?

En dat gevoel dat knaagt, dat sluimert. Maar waar begin je? Hoe kunnen wij als politieke partij invloed uitoefenen om het tij te keren? Wij denken door Welzijn op de eerste plaats te zetten in plaat van welvaart.

Verkiezingsprogramma Sociaal Groesbeek

In ons verkiezingsprogramma hebben wij 4 kernpunten geformuleerd. Kernpunten die voor ons dienen al meetlat voor de komende 4 jaar.

Met ‘Open en eerlijke politiek’ willen we inzetten om het vertrouwen in de politiek te versterken. Het moet dichter bij- en in het belang van de burger komen te staan. Geen achterkamertjes politiek, geen beslotenheid, maar juist zo open en transparant mogelijk!

De mens moet weer centraal komen te staan. Want ‘Ieder mens is waardevol’. Het welzijn van mensen, de vrijwilligers en de mantelzorgers maken dat mogelijk. Verenigingen dragen bij aan dat welzijn en daarom verdienen zij actieve ondersteuning vanuit onze gemeente.

‘De Leefbaarheid in de dorpskernen’ zal in alle besluitvorming moeten worden afgewogen. Een fijne en veilige woonomgeving draagt bij aan dat welzijn. Wij zijn van mening dat, gezien de enorme druk op de woningmarkt, groepen in de knel komen. En juist deze groepen moeten worden ondersteund bij het vinden van geschikte huisvesting. Wij maken ons grote zorgen over het huidige aanbod, waarbij mensen veel te lang wachten op een dak boven hun hoofd. Juist voor deze groep zal het aanbod sterk moeten groeien en daarom willen wij inzetten op zeker 250 extra woningen om dit enorme tekort op te lossen.

En we zullen verder moeten kijken; op de ‘Toekomst-gericht’!We weten niet wat de toekomst voor ons in petto heeft, maar wat we wel weten is dat de beslissingen die we nu moeten nemen, gevolgen hebben voor de generaties die ons opvolgen. Dat betekend dat we financieel gezond moeten blijven, geen geld verspillen aan onnodige bureaucratie, geen onnodige geldverslindende prestigeprojecten. Zuinig omspringen met het kostbare natuurschoon binnen onze gemeente. Bewuste keuzes maken, toekomstbestendig en duurzaam.

Werk aan de winkel

Al 12 jaar zijn wij als fractie, als ‘luis in de pels’ actief in de gemeenteraad met een sociaal en kritisch geluid. Wij zijn en blijven die betrokken volksvertegenwoordigers, waarbij uw stem altijd gehoord zal worden. Betrokkenheid, elkaar helpen en klaarstaan, opkomen voor hen die het nodig hebben; daar blijven wij ons voor inzetten.


Inleiding / Plan van aanpak

Onze samenleving is volop in verandering. Je kunt je richten op de problemen die er zijn, maar wij kiezen er bewust voor om die te zien als uitdagingen. En uitdagingen pak je aan, daar zet je je schouders onder.

Sociaal Groesbeek is al ruim 12 jaar actief in de gemeenteraad met een kritisch geluid. Als ‘luis in de pels’  en steeds opkomend voor de belangen van alle inwoners van Gemeente Berg en Dal. Dit doen we met een sterk sociaal gezicht.

En dat kritische geluid willen we graag blijven geven daar waar nodig. En daar hebben wij uw stem en steun voor nodig.

We willen ons blijven inzetten voor een open en eerlijke politiek, waarbij er wordt geluisterd naar uw stem en waarvan u, aan het einde van de rit, kunt zeggen: “ik voel mij gehoord”. Want dat is de kracht van een democratie.

Wij zijn en blijven die betrokken volksvertegenwoordigers. Uw stem zal geen momentopname zijn rond verkiezingstijd, wij staat 4 jaar lang voor u klaar. Met 2 benen midden in de maatschappij. Hier ligt onze kracht.

Sociaal is waar we voor staan, in Groesbeek liggen onze roots.

 

Waar staan wij voor.

De voltallige fractie van Sociaal Groesbeek zet zich graag in om voor alle inwoners van gemeente Berg en Dal een vertegenwoordiger te zijn. Dat doen we in de politieke arena, maar zeker ook daarbuiten. 

In ons verkiezingsprogramma willen we graag onze koers voor de komende jaren vastleggen op hoofdlijnen; door middel van zorgvuldig gekozen kernwaarden.

Deze kernwaarden zullen voor ons de meetlat zijn, waarbij we bij de diverse thema’s die nu, maar ook in de toekomst gaan spelen, gaan inzetten.   

De kernwaarden en thema’s:

1.      Open en eerlijke politiek

Er moet echt iets veranderen. Wij zien het vertrouwen van burgers steeds verder afbrokkelen en dat moet anders! U, als burger, moet op de hoogte worden gehouden over wat er speelt binnen onze gemeente en daar horen alleen openbare vergaderingen bij. Wij willen dat burgers en betrokken partijen, zoveel als mogelijk, betrokken worden bij de besluitvorming. Wij geloven in een politiek die betrokken is en dicht bij haar inwoners staat. Ook door de toenemende samenwerking met andere gemeenten, verliezen we steeds meer grip en inspraak over wat van belang is voor onze eigen gemeente. Wij vinden dat deze samenwerkingsverbanden beperkt moet worden om zelf de regie in eigen hand te blijven houden.

 

Informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn. Geen omslachtig taalgebruik, maar juist helder en duidelijk.

Juist in een tijd van digitalisering, moet informatie ook toegankelijk zijn en blijven voor mensen die moeite hebben met de digitale ontwikkelingen.

Daarom zetten wij ons in voor:

-         Herstel van het vertrouwen in de politiek

-         Meer mogelijkheden tot inspraak voor inwoners en betrokkenen

-         Beperking van grootschalige samenwerkingsverbanden met andere gemeenten

-         Maatwerk leveren aan burgers

-         Ondersteuning van belangenorganisaties

-         Ondersteuning van kwetsbare groepen

-         Optimale bereikbaarheid van gemeentelijke diensten

 

 

2.      Ieder mens is waardevol

Wij zijn trots op de inspanningen van vrijwilligers die het verenigingsleven binnen onze gemeente ondersteunen, waardoor activiteiten voor jong en oud toegankelijk zijn en blijven. Net als Mantelzorgers, zijn zij de spil binnen onze gemeente.

Zij verdienen een actieve ondersteuning, medewerking van de gemeente en vooral waardering en respect.

Daarnaast heeft de gemeente diverse zorgtaken van het Rijk overgedragen gekregen waardoor kwetsbare groepen aangewezen zijn op de hulp van de gemeente. Wij zien erop toe dat deze kwetsbare groepen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Dat doen we door:

-         Kritisch te blijven kijken naar de uitvoering van het beleid

-         Op klachten die we binnen krijgen, direct te reageren en mensen te ondersteunen bij het vinden van een oplossing

-         Plannen uit te werken en te ondersteunen om burgers optimaal te helpen daar waar nodig

-         Het gesprek aan te gaan met betrokkenen die hulp nodig hebben en met zorgaanbieders om vast te stellen waar extra aandacht noodzakelijk is

 

3.      Leefbaarheid in de dorpskernen

Dorpskernen en buurten moeten een fijne en een veilige woonomgeving zijn en blijven voor jong en oud. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor, overheid en burgers. Door samen te werken en na te denken over verbeteringen zijn we in staat om gezamenlijk tot iets moois te komen. Ook veiligheid in het verkeer zal meer aandacht moeten krijgen, net als een goede doorstroming. Zeker schoolgaande kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan. Op die routes moeten kinderen (met hun ouders) veilig over kunnen steken op drukke wegen.

Op het gebied van de woningmarkt is er veel in ontwikkeling. Wij zijn en blijven kritisch en zijn van mening dat het aanbod aan betaalbare huisvesting voor iedereen noodzakelijk is. Zeker voor de doelgroepen die het al moeilijk hebben op de woningmarkt. De vraag is enorm, maar het aanbod blijft achter, te ver in onze ogen. En dat moet anders!

Daarom willen wij:

-         Een groter aanbod van betaalbare (huur)woningen binnen onze gemeente

-         Beter toezicht op de kwaliteit en dienstverlening woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars

-         Mogelijkheden voor (kleinschalige) buurtwinkels ook in de woonwijken, dicht bij de mensen

-         Vitale dorpskernen met de belangrijkste voorzieningen

-         Meer aandacht voor knelpunten in het verkeer

-         Voldoende BHV-ers en AED’s voor de dorpskernen en buurten

-         Burgers en initiatieven actief ondersteunen bij ontwikkelen en het realiseren van verbeteringen van de leefbaarheid

-         Meer aandacht en oplossingen voor overlast als gevolg van water, geluid, van buren en op hangplekken

 

4.      Toekomst-gericht

Voor de toekomst die voor ons ligt zullen we in onze besluitvorming van nu, belangrijke en toekomstgerichte keuzes moeten maken.

In een tijd, waarbij ouderen steeds langer thuis blijven wonen, moeten we ervoor waken dat dat in de praktijk ook haalbaar is en blijft. We moeten samen zien te voorkomen dat er te veel druk op mantelzorgers terecht komt.

Ook op het gebied van jeugdzorg zijn we extra alert. Omdat gemeente hiervoor verantwoordelijkheid dragen, zien we er op toe dat de jeugd ook die aandacht krijgt, die het zo hard nodig heeft.

Deze zorgtaken vragen ook om een gezond financieel beleid. We zullen kritisch blijven kijken naar kosten, maar ook naar de lasten voor de burger. Dat moet in balans zijn.  Geen onnodige subsidies en geldverspilling door bureaucratie.

We moeten keuzes maken In het belang van de toekomst, van onze kinderen, van het milieu en in het belang van dierenwelzijn.

Met een blik op de toekomst willen we:

-         Dat zorg (al dan niet tijdelijk) eenvoudig te regelen en bereikbaar moet zijn voor alle doelgroepen

-         Kritisch zijn en blijven op gezond financieel beleid

-         Een project opstarten voor jongeren met een chronische lichamelijke of geestelijke beperking en deze begeleiden in de eerste stappen richting de arbeidsmarkt

-         Ons blijven inspannen om zwem- en sportvoorzieningen te behouden en te versterken

-         Mogelijkheden onderzoeken voor de herinvoering van het schoolzwemmen

-         Dat natuurbescherming- en behoud voldoende inspraak en aandacht krijgt in plannen

-         Geen megastallen binnen onze gemeente

-         In te zetten op kleinschalige, duurzame en toekomstgerichte bedrijfsvoering van bedrijven

-         Bewust kiezen voor duurzame oplossingen, daar waar dat mogelijk is


Nawoord

De woorden hierboven geschreven geven weer over hoe wij, als Sociaal Groesbeek kijken naar de maatschappelijke vraagstukken die spelen. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar zullen in onze afwegingen en besluitvorming zeer kritisch blijven kijken naar alle voors- en tegens.

Een stem voor of tegen een Raadsvoorstel is een zeer goed en grondig overwogen besluit. Daar gaan fractie-overleggen aan vooraf, waarbij we ook afhankelijk zijn van uw mening, de mening van direct betrokkenen en van aanvullende (achtergrond) informatie.

Sociaal Groesbeek is van mening dat onze democratie het beste werkt als besluitvorming vanuit de samenleving tot stand komt, ofwel “bottom-up”. Dat staat lijn recht tegenover het standpunt dat regelgeving van bovenaf wordt bepaald, maar helaas zien we dat nog teveel terug in de huidige lokale politiek. 

Zoals u van ons gewend bent, blijven we ons inzetten om politiek dichter bij de burger te krijgen en dat doen we door te blijven knokken tegen besloten vergaderingen en achterkamertjespolitiek.

Ook hierbij blijven wij u vragen voor uw stem, want alleen samen kunnen we het verschil maken!